Δικαιολογητικά έκδοσης δελτίων αλλοδαπών - κοινοτικών ποδοσφαιριστών

 

Ανακοίνωση ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

Πρώτη Εγγραφή Αλλοδαπών Ποδοσφαιριστών

Για την έκδοση δελτίου για πρώτη φορά αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΩΝ, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της Χώρας του. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, εάν δεν απαντήσει στην Ε.Π.Ο. η ξένη Ομοσπονδία, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.

Α) Μία αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή με λατινικούς χαρακτήρες, με φωτογραφία του, σφραγισμένη από το σωματείο, στην οποίες θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία του με λατινικούς χαρακτήρες, επί ποινή μη έκδοσης του δελτίου.

Β) Μία (1) φωτογραφία.

Γ) Χρηματικό ποσό τριάντα (30) ευρώ.

Δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφραση αυτού εφόσον δεν είναι γραμμένο στα αγγλική ή λατινική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα.

Ε) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, ότι δεν πάσχει από νόσημα το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια οργάνωση υγείας, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Στ) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής, νόμιμα επικυρωμένης από Δημόσια Αρχή που διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ζ) Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, νόμιμα επικυρωμένο από δικηγόρο.

Η) Βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική του μέριμνα, εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα, νόμιμα επικυρωμένη ή ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης.

Θ) Βεβαίωση φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ι) Υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ) με το γνήσιο των υπογραφών.

Ια) Αποδεικτικό διαμονής του ανηλίκου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη. Βεβαίωση σχολείου για πέντε χρόνια.

Ιβ) Πράξη συναίνεσης στα λατινικά.

Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου, κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής .

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ F.I.F.A. (Regulations on the status and transfer of players)

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι ο ανήλικος ποδοσφαιριστής …………………………………………………………………………………………. ζει αδιαλείπτως για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα (άρθρο 19 παρ. 4 του Κανονισμού της F.I.F.A.).

Τέλος, δηλώνουμε ότι οποτεδήποτε μας ζητηθεί θα προσκομίσουμε στην Ε.Π.Ο. κάθε σχετικό έγγραφο / στοιχείο απαιτηθεί προς απόδειξη των ανωτέρω.

Αποδέχομαι / αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων από τις υπηρεσίες της Ομοσπονδίας.- ………………….…………………………/……../201…

Ο Ποδοσφαιριστής  Οι γονείς του ποδοσφαιριστή  Για το σωματείο

      

 

 

Τελευταια νεα

    

    

    

    

Επικοινωνία μαζί μας

Contact Us

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: http://www.aitosports.gr