ΕΠΣ Αιτ/νιας: Εγκύκλιος μεταγραφών 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις κυριότερες αλλαγές καθώς και τις ημερομηνίες που κατατίθενται οι οποιουδήποτε είδους μεταβολές του νέου κανονισμού ιδιότητας και μεταγραφών και παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή.    

 1. Στο έντυπο μεταβολών δεν χρειάζεται πλέον ιατρική θεώρηση αλλά θα προσκομίζεται με κάθε αίτηση μεταβολών επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας υγείας του ποδοσφαιριστή ΕΝ ΙΣΧΥ από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομική Αρχή ή Πρόεδρο τοπικού διαμερίσματος. Σε περίπτωση μη επικύρωσής της θα προσκομίζεται η πρωτότυπη Κάρτα Υγείας, η οποία και θα επιστρέφεται στο σωματείο. Υποχρεωτικά στο έντυπο μεταβολών θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του ποδοσφαιριστή καθώς και το προσωπικό του e-mail. Επίσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τόσο του σωματείου που παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή όσο και του σωματείου που τον αποκτά.
 2. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταβολών εάν δεν προσκομίζονται και οι δύο πρόσφατες φωτογραφίες ποδοσφαιριστή, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες μεταξύ τους, διότι από φέτος θα σκανάρονται μαζί με την αίτηση μεταβολών και θα αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. για την έκδοση του δελτίου.
 3. Από φέτος καταργούνται οι μεταγραφές με υποσχετική και αντ’ αυτού υπάρχει η μεταγραφή ερασιτέχνη ορισμένου χρόνου έως 3 χρόνια, που στη περίπτωση αυτή μετά την λήξη της προθεσμίας ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος (στη 2η σελίδα της αίτησης μεταβολών υπογράφουν ο ποδοσφαιριστής και ο πρόεδρος του σωματείου που αποκτά τον ποδοσφαιριστή και θεωρείται για το γνήσιο των υπογραφών), αλλά υπάρχει και η μεταγραφή ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής στο αρχικό σωματείο, όπου μετά την λήξη του χρόνου ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο παραχωρήθηκε. Στη περίπτωση αυτή, συνυποβάλλεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους προέδρους και των δύο σωματείων και τον ποδοσφαιριστή θεωρημένο από το ΚΕΠ. (Σχέδιο του συμφωνητικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα στη στήλη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ).
 4. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και τις 5 προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή ιδιότητας ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
 5. Απαγορεύεται σε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που είναι τιμωρημένος με αγωνιστικό αποκλεισμό να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα προκειμένου να εκτίσει την ποινή του και να επιστρέψει στη συνέχεια στο αρχικό σωματείο. Σε περίπτωση που το πράξει του επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή ποινή 4 αγωνιστικών ημερών.
 6. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να υποβάλουν πράξη συναίνεσης θεωρημένη από το Κ.Ε.Π. εκτός και αν έχουν υποβάλει ήδη μία φορά.
 7. Κάθε ομάδα μπορεί να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι 5 ενήλικες αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.
 8. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου μπορούν να εγγράφονται μέχρι 3 ομάδες το ανώτερο και να αγωνίζονται την ίδια περίοδο μόνο σε 2 ομάδες.

Αυτές είναι οι κυριότερες αλλαγές του νέου κανονισμού ιδιότητας μεταγραφών και στη συνέχεια σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες και σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν τα δικαιολογητικά που ίσχυαν μέχρι πέρυσι.

 1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ):

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 έως και ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

 1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ):

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 έως και ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

Από φέτος οι ομαδικές αποδεσμεύσεις συμπληρωμένες σε μία κατάσταση που αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός δελτίου του ποδοσφαιριστή υποβάλλονται στην ‘Ενωση.

Το παράβολο ύψους 200 ευρώ καταβάλλεται στο ταμείο της Ε.Π.Ο. (αριθμός λογαριασμού Ε.Π.Ο. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082-021433-637) αναγράφοντας την επωνυμία του σωματείου ως καταθέτη και την αιτιολογία.

Η τραπεζική απόδειξη συνυποβάλλεται στην ‘Ενωση μαζί μες την αίτηση αποδέσμευσης και σας υπενθυμίζουμε ότι οι ομαδικές αποδεσμεύσεις αφορούν ποδοσφαιριστές που ήταν στην δύναμη του σωματείου μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ο ανώτατος αριθμός ποδοσφαιριστών του κάθε σωματείου της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ είναι 180 ποδοσφαιριστές.

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΓΧΩΡΙΕΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και

από ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

 1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν για λόγους εγγραφής ή μεταγραφής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., αλλαγή σχολείου, τέλεσης γάμου, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου ή άλλων Οργανισμών κοινής ωφελείας και Τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, μπορούν με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της μόνιμης κατοικίας τους. Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον 6 μηνών, αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο.

Επίσης επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή μεταγραφή για νησιά ανεξαρτήτως της απόστασής του από την ηπειρωτική χώρα αν αποδεδειγμένα κρίνεται δύσκολη η μετακίνηση.

Η αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται πάντα στην Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών της Ε.Π.Ο. καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με χρηματικό παράβολο διακοσίων (200) ευρώ, ενώ η αίτηση επανεγγραφής στην οικεία Ε.Π.Σ. κατά την περίοδο των επανεγγραφών.

 1. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και

από ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

 1. ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 έως και ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

 1. ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και

από ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.

Στην 2η σελίδα της αίτησης, συμπληρώνεται η δήλωση του κηδεμόνα σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω των 18 ετών, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π.

Η συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την έκδοση δελτίου (αρχική εγγραφή), υπολογίζεται μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του προηγουμένου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, ήτοι το ημερολογιακό έτος 2020, δικαίωμα έκδοσης δελτίου έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2009 ενώ το ημερολογιακό έτος 2021, έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2010.

Για την αρχική εγγραφή έλληνα ποδοσφαιριστή άνω των 12 ετών, το σωματείο θα πρέπει να προσκομίζει επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Πιστοποιητικά γεννήσεως – ταυτοπροσωπίας, δεν γίνονται δεκτά, αλλά μόνο για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών.

Για την αρχική εγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, άνω των 12 ετών, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της χώρας καταγωγής του.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει σε σωματείο της χώρας καταγωγής του, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.

Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων Χωρών – Μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου ή της ταυτότητας που εκδίδει η Χώρα – Μέλος, της κάρτας πολίτη μέλους Ε.Ε. και πιστοποιητικό γέννησης.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο. (άρθρο 7 οικονομικού κανονισμού Ε.Π.Ο.).

Οι τιμές παραβόλων έκδοσης των δελτίων ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σωματείων τοπικών κατηγοριών είναι:

Δελτίο ενός (1) έτους ογδόντα (80) ευρώ.

Δελτίο δύο (2) ετών εξήντα (60) ευρώ.

Δελτίο τριών (3) ετών πενήντα (50) ευρώ.

Ενώ των σωματείων Γ’ Εθνικής είναι:

Δελτίο ενός (1) έτους εκατό (100) ευρώ.

Δελτίο δύο (2) ετών ογδόντα (80) ευρώ.

Δελτίο τριών (3) ετών εβδομήντα (70) ευρώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι τιμές κατάθεσης αιτήσεων μεταβολών, είναι δέκα πέντε (15) ευρώ, αν αφορούν έλληνες ποδοσφαιριστές και τριάντα (30) ευρώ αν αφορούν αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Τα ποσά είναι ίδια για ενήλικες και ανήλικους ποδοσφαιριστές.

Οι τιμές κατάθεσης αιτήσεων για τα σωματεία Γ’ Εθνικής είναι πενήντα (50) ευρώ και για ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2007 και μεταγενέστερα δέκα πέντε (15) ευρώ.

Για τα ερασιτεχνικά τμήματα ΠΑΕ πενήντα (50) ευρώ.

Τέλος για επανέκδοση δελτίου ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή το παράβολο είναι:

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ                   50 ΕΥΡΩ            και για ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2006 και μεταγενέστερα 15 ευρώ

ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΕ         50 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   15 ΕΥΡΩ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 12 παράγραφος 2 παραρτήματος Γ’ κανονισμού εγγραφών).

Οι αιτήσεις μεταβολών της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 (αναγράφεται πάνω δεξιά), θα διανέμονται και φέτος δωρεάν από την ‘Ενωση και είναι στη διάθεσή σας στα γραφεία της Ενώσεως.

Οτιδήποτε νεότερο που θα αφορά τις μεταγραφές ή αλλαγή στις τιμές των παραβόλων κ.λ.π. θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.-

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                     

                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ                                                

      

 

 

Τελευταια νεα

    

    

    

   

   

Επικοινωνία μαζί μας

Contact Us

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: http://www.aitosports.gr